Sveta znanja

Ovaj sajt se bavi isključivo energijama, a to nisu električna, gravitaciona, toplotna ili druge nauci poznate energije, koje se smatraju neinteligentnim energijama. Ovde se govori o superinteligentnim duhovnim energijama kosmosa, koje su bitniji i neuporedivo brojniji element u kosmosu u odnosu na materiju. Samim tim, energije su važnije i za razvoj čovečanstva. Upoznavanje energija je put koji daje šansu čovečanstvu da reši ključne goruće probleme za koje materijalna nauka nema pravo rešenje. Zbog toga se učesnici ovg sajta, radionica i seminara (live, web) osposobljavaju za doživljavanje, viđenje energija i kontakt sa njima.

Ubrzan tempo savremenog čoveka je stvorio niz oboljenja, koja su posledica svakodnevnih stresova i neispravnog načina razmišljanja (nezadovoljstvo, briga, tuga, žalost, borba za vlast, moć, trka za materijalnim dobrima, negativne misli).
Oštećenja se kod ljudi uvek prvo dešavaju na energetskom omotaču čoveka (aura), koja se nakon nekog vremena (meseci, godina i decenija) spuštaju na fizički nivo kada se pali „crveno svetlo“ gde organizam alarmira čoveka preko bolova i bolesti da preduzme nešto.
Postojeća ljudska znanja ne mogu rešiti uzroke ovim oštećenjima, pogotovo što se sve ove pojave dešavaju na energetskom nivou, nevidljivim za klasična ljudska čula.

Šta su Sveta Znanja?

Sveta znanja su znanja do kojih čovek neće nikada doći svojim metodama istraživanja, bez obzira na razvoj inteligencije, nauke, filozofije itd. To je zbog toga što su ta znanja onostrana i nisu dostupna ljudima. Nalaze se sa one strane zamišljene barijere između ljudi i superinteligentnih energija. Energije su spremne da ta Sveta znanja prenesu ljudima koji uspevaju da se spuste u vrlo duboku meditaciju. Ta znanju su jako korisna za ljude, ona su od esencijalne važnosti za celu ljudsku civilizaciju. Osoba koja preuzme ta znanja je dužna da to prenosi drugima. Ta znanja nisu data samo njoj, ona je samo prenosnik tih znanja koja treba da koriste svim ljudima. Autori i kreatori ove stranice jesu duhovne energije, dok su ljudi samo izdavači…

Cilj ove stranice je da ukaže na potrebu integrisanja ljudskih i znanja duhovnih energija, jer je to način da se lakše koriguju sva ograničenja i nedostaci ljudskih znanja…

PROSVETLJENJE
(Dr Ljubiša Stojanović 1935-2014)

Za čoveka ne postoji nijedan veći životni cilj od prosvetljenja. Sa njim se ne može meriti nikakvo bogatstvo, nikakva vlast, nikakvo znanje.

Tri osnovna zahteva za postizanje ovog cilja su: posvećenje nekoj humanoj ideji, postizanje savršenog funkcionisanja nervnog sistema i dostizanje vrhunskih paranormalnih moći. Kada se to postigne aura tih osoba postaje savršeno čista.

Čini se, na prvi pogled, da je ovaj cilj isuviše dalek i nedostižan za običnog čoveka, a put do njega nepoznat. To, međutim, nije tačno: SVAKO MOŽE POSTATI PROSVETLJEN, ukoliko to zaista želi.

Čovek ne mora biti svestan postojanja ovoga cilja da bi se prosvetlio: mnogi mislioci svetovni i religiozni. naučnici, pisci, umetnici i drugi su se prosvetlili a da nisu ni znali da tako nešto postoji. Oni su svojim pozitivnim mislima i delima, tokom svog života, doveli svoju auru u čisto stanje što predstavlja uslov prosvetljenja.

U čemu je razlika između prosvetljene osobe i običnih ljudi?

Prosvetljena osoba doživljava vrlo značajne promene, koje se ogledaju u fizičkom, psihičkom, paranormalnom i normalnom smislu.

  • U fizičkom smislu dolazi do vitalizacije celog organizma, on se podmlađuje, aktivira, fizičke mogućnosti rastu, sve hronične bolesti se povlače, neumorni su, san im traje samo 2 do 3 sata.
  • U psihičkom pogledu dolazi do smirenog i blaženog stanja jer mnogi nerealni strahovi i brige nestaju zbog mogućnosti predviđanja pojava, čime je svako iznenađenje isključeno.
  • Najveće promene su, svakako, u pogledu paranormalnih moći. Prosvetljeni jasno vide prošlost i budućnost, uzrok i vrstu bolesti i znaju način njenog uklanjanja energijama. Javlja se čitanje misli, viđenje na daljinu, pomeranje predmeta, levitacija, razumevanje prirode svih energija. Izvor njihove velike mudrosti i znanja predstavlja mogućnost neprekidnih kontakata sa spiritualnim energijama i samim Jedinstvenim poljem, odnosno Stvaraocem.
  • U pogledu normalnih mogućnosti ne postoje stvari koje oni ne shvataju počev od savršenog poznavanja funkcionisanja ljudskog organizma, ljudske psihe, rešavanja ekonomskih problema, proizvodnje hrane, pa do pozitivnog uticaja na mase, jačanja tolerancije među ljudima i državama i obezbeđenja mira u svetu.

Zadatak prosvetljene osobe je da maksimalno iskoristi novostečene nadljudske mogućnosti i pomogne razvoju ljudske civilizacije čiji je krajnji cilj da što veći broj ljudi krene putem Stvaraoca. Ona, u tom smislu, obično, dobija određenu misiju koju treba da realizuje. Često je neophodno da, zbog obimnosti misije, prosvetljena osoba znatno produži svoj životni vek. Pod uslovom da ispuni zadatke koji se pred nju postavljaju, njena duša ili svest će, posle biološke smrti, nastaviti da VEČITO ŽIVI. Samo tada će nade Stvaraoca i trud koji su u razvoj te osobe uložile duhovne energije, kao i njen lični trud, uroditi plodom.

SVETLEĆE TELO

(Dr Ljubiša Stojanović 1935-2014)

Svakih, približno, 200.000 godina je potrebno da se u energetskim strukturama aura Zemlje i drugih planeta Sunčevog sistema, kao i u auri Sunca, uklone nastala oštećenja i ponovo uspostave njihove normalne funkcije. Ovaj proces popravki nastalih odstupanja od normalnog funkcionisanja postoji, takođe, kod svih energija u kosmosu. Njega mogu da obave samo plemenite energije specijalnih karakteristika koje moraju biti:

  1. Superinteligentne, kako bi bile u stanju da samostalno razreše svaki problem koji se pojavi u kosmosu;
  2. Neuništive, kako se pri kontaktu sa drugim energijama ne bi oštetile;
  3. Večite, zbog neophodnosti neprekidnog delovanja.

Takvih specijalnih energija u kosmosu nema gotovih, potrebno ih je stvoriti.
One se najlakše stvaraju uz pomoć bića koja imaju slobodnu volju, zbog njihove nesputane kreativnosti.

Pre oko 143.000 godina započeo je novi ciklus stvaranja tih energija na Zemlji. U uži izbor najrazvijenijih životinjskih vrsta toga vremena ušli su delfin, divlja svinja i čovek. Odlučili su se za čoveka, ali ne zbog njegovih visokih intelektualnih mogućnosti, jer je u tom pogledu delfin bio superiorniji, već zato što je čovek bio svaštojed, lako se kretao i prilagođavao svim životnim uslovima.

Šta je zatim usledilo?

Iz svemoćne i sveprožimajuće Hristove energije, krenule su iskre, koje predstavljaju embrione iz kojih će se razviti buduća svetleća tela. Ove iskre su se vezale za aure tek začetog deteta ovih praistorijskih ljudi i ostale neprekidno sa njima, tokom celog života, sve do njihove smrti. Tada su se odvajale od njihovih aura i preuzimale drugi ljudski embrion koga su pratile celog života i tako redom. Ovaj spoj čoveka i svetlećeg tela traje sve do danas i nastaviće se dok se predviđeni ciklus ne završi. To znači da svi ljudi i danas imaju svoja svetleća tela, kao što će ih imati i naši potomci.

U tom spoju imaju koristi i ljudi i svetleća tela. Ono štiti svog čoveka od raznih opasnosti i bolesti, ali mu je, ipak, najvažnija uloga što kod njega podstiče kreativnost i želju za razmišljanjem i rešavanjem problema, čime mu omogućava napredovanje. Pomažući čoveku da pronađe odgovore na svoja pitanja, svetleće telo se, takođe. razvija i napreduje, s tim što je njegov razvoj neuporedivo brži jer ima neverovatnu inteligenciju i memoriju. Ipak mu je potrebno da prati nekoliko stotina ljudskih života da bi se potpuno razvilo i postalo zrelo. Tada ima sva znanja, to je znanje univerzuma. Posle toga mu više nije potrebno da prati ljudske živote jer nema više šta da nauči.

Svetleće telo je plemenita energetska struktura, loptastog oblika, žućkasto – crvene boje, prečnika oko dva metra. Nevidljivo je za obično oko i može se udaljiti od svog čoveka, tokom njegovog celog života, za maksimalno 300m.

Šta se dešava sa čovekom tokom razvoja svetlećeg tela kroz više stotina generacija?

Svetleće telo razvijajući se preuzima sve perspektivnije ljudske embrione, što tim osobama omogućava sve snažniji kreativni razvoj, pa one postaju sve značajnije u ljudskom drustvu. Pri tome se ne misli na bogatstvo ili vlast, već na nivo inteligencije i kreativnosti. Kada svetleće telo, postepeno se razvijajući. dostigne nivo koji prethodi sazrevanju tada, po pravilu, prati osobu izuzetnih kreativnih mogućnosti koja će ih, uz pomoć svetlećeg tela, do maksimuma razviti.

Tada se dešava nešto izuzetno: u auri te osobe, oko njenog tela, se stvara još jedno svetleće telo, što toj osobi omogućava da tokom ostatka života dostigne nadljudske osobine u spiritualnom i normalnom pogledu, pri čemu se kreativnost i znanje povećavaju do nivoa koji običan čovek nikada ne može imati. To su mudraci koje pored znanja krasi i savršeni mir i humanost.

Takvo stanje se naziva PROSVETLJENJE. Ako prosvetljena osoba svoje ogromne mogućnosti iskoristi za pomoć razvoju ljudske civilizacije, doći će do istovremenog sazrevanja oba svetleća tela, starog i novog.

Međutim, ako prosvetljena osoba provede ostatak života neaktivno u takozvanoj nirvani ili blaženstvu, tada do sazrevanja svetlećih tela neće doći i posle smrti ove osobe dolazi do raspada novog svetlećeg tela, dok staro bira novi ljudski embrion i nastavlja dalje, u nadi da će sledeći čovek, koga bude pratilo, biti kreativniji.

SMISAO POSTOJANJA LJUDSKE CIVILIZACIJE

(Dr Ljubiša Stojanović 1935-2014)

Boravak ljudi na Zemlji ima jedino smisla ukoliko njihov razvoj dovede do što bržeg sazrevanja njihovih Svetlećih tela, kako bi broj zrelih Svetlećih tela što pre prešao kritičnu masu, posle koje su u stanju da obavljaju funkcije zbog kojih i postoje.

Jedan od glavnih zadataka zrelih Svetlećih tela je obnavljanje oštećene aure planete Zemlje, a zatim i nekih drugih kosmičkih tela.

Osnovna kočnica bržeg sazrevanja Svetlećih tela su negativne emocije koje održavaju funkciju nervnog sistema na niskom nivou. Pored toga, takav nervni sistem nije u stanju da se u potpunosti, tokom čitavog života, posveti kreativnim mislima. Sve to dovodi do tapkanja Svetlećih tela u mestu, koja se često ni posle nekoliko generacija ljudi ne pomere u svome razvoju. Da bi se dostizanje kritične mase zrelih Svetlećih tela uskladilo sa potrebama poboljšanja aure Zemlje, neophodno je da se njihovo sazrevanje znatno ubrza. Jedini mogući način je uklanjanje osnovne prepreke – negativnih emocija.

Poruka duhovnih energija: Svoj kratki život većina ljudi proživi, a da ne zna ni zašto je došla ni zašto je otišla. Skriveni cilj, koji gotovo niko od ljudi ne zna, jeste da se kreativnim radom ubrza razvoj svog Svetlećeg tela i eventualno za svog života dovede do prosvetljenja, odnosno sazrevanja Svetlećeg tela. Taj cilj je sa razlogom zakamufliran i stvoreno je mnogo malih, sitnih ciljeva koji prividno daju smisao ljudskom životu.“